Korsisaari on Vastuullinen Kuljetusyritys

Korsisaari, vastuullinen kuljetusyritys, tilataksi, taksi, tilausajo, elämysmatkat, joukkoliikenne

Traficom on myöntänyt Korsisaari-yhtiöille Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistuksen ja samalla antanut käyttöömme Vastuullinen kuljetusyritys -tunnuksen.

Vastuullinen kuljetusyritys-todistus myönnetään yritykselle, joka täyttää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin vastuullisuusmallin edellytykset.

Saamamme Kuljetusyrityksen vastuullisuustodistus on osoitus toimintamme vastuullisuudesta ja siitä, että täytämme mallin vaatimukset. Vastuullisuustodistus on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan, ja Traficom valvoo edellytysten toteutumista.

Vastuullisuusmalli on Traficomin yhdessä kuljetusalan toimijoiden kanssa kehittämä malli sekä käytännönläheinen johtamisjärjestelmä vastuulliselle kuljetusyritystoiminnalle.

Vastuullisuusmallissa keskeistä on toiminnan jatkuva parantaminen järjestelmällisen johtamisen keinoin. Korsisaarella on asetettu useita laatu-, ympäristö- ja turvallisuustavoitteita, joiden saavuttamiseksi on tehty toimenpidesuunnitelmat. Tavoitteisiin pääsemistä seurataan säännöllisesti.

Vastuullinen kuljetusyritys -malli

Mallissa määritellään vastuullisen toiminnan osa-alueet, jotka yrityksen vähintään pitää huomioida:

  • Taloudellinen toimintakyky
  • Johdon sitoutuminen vastuullisuuteen
  • Vastuiden määrittely ja tavoitteiden asettaminen turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioille
  • Riskienhallinta
  • Osaamisen hallinta
  • Vaatimusten mukainen kalusto ja sen huolto
  • Ohjeistus ja raportointi poikkeamatilanteista sekä hätätilanneohje
  • Järjestelmällinen tiedon keruu ja analysointi
  • Säännöllinen yhteenveto turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioista
  • Vastuullisuuden jatkuva kehittäminen

Vastuullisen kuljetustoiminnan vähimmäisedellytyksiin voit tutustua tarkemmin Traficom:n sivuilla.

Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioille on Korsisaarella nimetty vastuuhenkilöt. Olemme tunnistaneet toimintaamme vaarantavia riskejä ja vähennämme niiden aiheuttamaa uhkaa järjestelmällisesti. Olemme myös laatineet vakavista poikkeustilanteista kuten esimerkiksi polttoainejakelun keskeytymisestä tai varikon sähkökatkoksista selviämiseksi suunnitelmat ja ohjeet.

Silloin, kun havaitsemme vaaratilanteen tai tapahtuu onnettomuus, selvitämme ja tilastoimme sen tarkasti. Tällaisia tapahtumia tutkimalla ja analysoimalla voimme löytää parantamismahdollisuuksia johtamisessa sekä kehittää kalustoa ja henkilöstön koulutusta.

Vastuullisuusmallissa huomioidaan myös yritysvastuu. Vastuullinen kuljetusyrityksen toiminta on kestävää. Yrityksessä otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät asiat laajemmin kuin laki edellyttää.

Taloudellisesta toimintakyvystä huolehtiminen on edellytys yrityksen vastuullisuuden muista osa-alueista huolehtimiselle. 

Sosiaalisesti vastuullinen yritys suunnittelee, ennakoi ja arvioi yrityksen toiminnan vaikutusta ihmisiin, yhteisöihin, asiakkaisiin ja työntekijöihin. Lisäksi sosiaaliseen vastuuseen liittyy työturvallisuus, työhyvinvointi, asiakkaiden turvallisuus ja esteettömyys sekä toimintavarmuudesta huolehtiminen.

Myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat on Korsisaari-yhtiöissä huomioitu, ja niiden kehittämiseksi on suunniteltu toimet. Henkilökunnan osaamista ja pätevyyttä kehitetään ja valvotaan sekä henkilökunnan työhyvinvointia seurataan ja edistetään erilaisin keinoin.

Ympäristövastuu on tärkeä asia kuljetusyritykselle. Myös Korsisaari-yhtiöt pyrkii tavoitteellisesti toimimaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Polttoaineenkulutuksen vähentäminen pienentää kustannuksia ja päästöjä. Myös kuljetusten tehokkaaseen suunnitteluun ja seurantaan, kalustoon ja kuljettajien ajotapaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Noudattamalla kuljetusyrityksen vastuullisuusmallia, edistämme järjestelmällisesti taloudellista, tehokasta, ympäristöystävällistä ja ennakoivaa toimintaa. Lisäksi olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja palveluitamme asiakkaidemme hyväksi.