Tietosuojakäytäntö

Toimintamme perustuu luottamukseen sekä vastuulliseen toimintaan asiakkaiden ja yrityksen sidosryhmien kesken. Tämä Tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöämme koskien tietojen keräämistä, käyttöä, julkaisua ja siirtämistä yrityksessä Korsisaari Oy. Tämä kattaa myös Korsisaari-yhtiöön kuuluvat yritykset ja tytäryritykset, joiden toiminnassa sovelletaan Korsisaari Oy:n tietosuojakäytäntöä.

Määritelmät ja soveltaminen

Tietosuojalausunto: Tietosuojakäytännössä on huomioitu Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö; Henkilötietolaki (523/1999), EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Tietosuojavaltuutetun antamat ohjeet ja suositukset. Tietosuojakäytäntö kuvaa yrityksen toimintojen yleiset tietosuojaperiaatteet joita täydennetään tietojärjestelmäkohtaisissa rekisteriselosteissa koskien käytettyjä henkilörekistereitä ja joihin viitataan palveluiden käyttöehdoissa.

Kuljetusten hallintajärjestelmät:

Kuljetusten palvelutapahtuman käsittelyyn liittyy useita järjestelmiä, jotka yhdessä muodostavat kuljetusten hallintajärjestelmän. Järjestelmän osia ovat asiakkaiden tarjouskyselyt, tilaukset, sopimukset, asiakastiedot, puhelimen palveluvaihde. Ajoihin liittyvät suunnittelut kuten kuljettajien työvuorosuunnittelu, kaluston resursointi, ajovälitys, autoissa kuljettajien käytössä olevat ajoneuvopäätteet, auton mittarit, maksupäätteet, korttien verkkopalvelu, laskutus, ajotapahtumien tilastointi ja seuranta. Nämä osat koostuvat useasta eri tietojärjestelmästä, jotka jakavat samaa tietosisältöä ja ovat tarkoitettuja saman tehtävän hoitamiseen, näiltä osin järjestelmä on kuvattu yhtenä tietojärjestelmänä, jonka rekisteriseloste on luettavissa yrityksen internet-sivustolta.

Erilliset yrityksen toiminnassa käytetyt tietojärjestelmät:

Taloushallinnon tietojärjestelmät reskontrat, kirjanpito, palkanlaskenta, maksuliikenne, rekrytointi ja kuljettajakoulutus. Resurssien ja käyttöomaisuuden hallinnan järjestelmät; kaluston huoltoseuranta. Viestijärjestelmät; kuten sähköposti, intranet, extranet ja internet-sivut. Kameravalvonta, kulunvalvonta, puhelin- ja viestijärjestelmät sekä toimintokohtaiset tietovarastot, kuten asiakaspalautteiden käsittely. Yhtenäistä näille on, että ne muodostavat erillisiä itsenäisesti toimivia tietojärjestelmiä ja näitä toimihenkilöt käyttävä toimenkuvaansa liittyvien tehtävien hoitamiseen. Näiltä osin kustakin erillisestä henkilötietoja sisältävästä rekisteristä on oma rekisteriseloste.

Työntekijöiden henkilökohtaisessa käytössä oleva tietotekniikka:

Yrityksemme tarjoaa henkilöstömme käyttöön erilaisia tietojärjestelmiä, jotka tukevat eri tehtävissä toimivien henkilöiden työtehtävien hoitamista. Näitä järjestelmiä ovat esimerkiksi matkapuhelimet, tabletit tai kannettavat tietokoneet. Keskeisin henkilökohtaisessa käytössä oleva tietojärjestelmän osa on sähköposti ja siihen sisältyvä verkkopalvelu. Ensisijaisesti nämä järjestelmät eivät taltioi tietosisältöä, vaan tarjoavat suojatun yhteyden keskitetysti hallittuihin tietojärjestelmiin, joissa sisällön käsittely tapahtuu. Henkilötietojen osalta on henkilöiden mobiililaitteissa otteita yhteystiedoista, joita henkilöt omassa viestinnässään käyttävät ja näiltä osin liittyvät samojen tehtävien hoitamiseen joiden järjestelmät on edellä kuvattu.

Tietotekniikan taustajärjestelmät:

Tekniset järjestelmät, ohjelmistot ja laitteistot, jotka toimivat alustana käytetyille tietojärjestelmille ja mahdollistavat niiden turvallisen ja luotettavan käytön. Näitä järjestelmän osia ovat verkkolaitteet, palomuurit, internet pääteyhteydet, palvelimet, varmuuskopiointi, seuranta ja hallintapäätteet. Tietotekniikan taustajärjestelmillä ei ole tarkoitus käsitellä itse tietosisältöjä, eikä näiden järjestelmien tietosisällön hallintaan ole käyttöoikeuksia muilla kuin yrityksen tietojärjestelmistä vastaavilla tukihenkilöillä ja rajoitetusti, myöhemmin kuvatuilla tavoin näiden palveluiden tuottajilla. Näitä tietotekniikan taustajärjestelmiä ei erikseen ole tarkoitettu henkilörekistereiden ylläpitoon, poikkeuksena tietojärjestelmän henkilöstön käyttäjätunnusten hallinnan rekisteri, jonka osalta on oma rekisteriseloste.

Tietosuojan yhteydessä käytettyjen termien kuvaus:

Tietosuoja | tarkoittaa ihmisten oikeutta omiin henkilötietoihinsa. Tietosuojaan sisältyy mm. yksilön oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilörekisteriin ja saada virheelliset tiedot korjatuksi.

Tietoturva | kuvaa niitä teknisiä järjestelmiä ja menetelmiä joilla suojataan, valvotaan ja varmistetaan eri tietojärjestelmien kautta käytettävää tietosisältöä. Tietoturvallisuus koskee tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietoturvauhkia ovat luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tiedon tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen.

Henkilötieto | tarkoittaa kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Henkilötietolaki (523/1999).

Henkilörekisteri | tarkoittaa käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, joka käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan kohtuullisin kustannuksin löytää helposti. Henkilötietolaki (523/1999).

Rekisterinpitäjä | tarkoittaa yhtä tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.

Rekisteröity | tarkoittaa henkilöä, jota henkilötieto koskee. Henkilötietolaki (523/1999).

Rekisteriseloste | Rekisterinpitäjän on laadittava jokaisesta henkilörekisteristä rekisteriseloste ja informoitava henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Samaan henkilörekisteriin kuuluvat erikseen pudotetut rekisterit ja manuaaliset luettelot ja kortistot, jos niitä käytetään saman tehtävän hoitamiseen. Kustakin eri käsittelytarkoitukseen perustetusta henkilörekisteristä tulee laatia oma rekisteriselosta – samaan selosteeseen ei voi sisällyttää useamman rekisterin tietoja. Rekisteriseloste on yleisesti saatavilla verkkosivuilta.

Arkaluonteisina tietoina | pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: rotua tai etnistä alkuperää, henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakauksista tai ammattiliittoon kuulumista, rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta, henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta tai köyhtymistä, taikka henkilön sosiaalihuollon etuuksia henkilötietojen osalta on erikseen määritelty lasten ja alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietojen rekisteröinnistä ja käsittelystä.

Tietojen kerääminen | rekisteriin on pyydettävä yleensä; nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi, jotta voimme tarjota kuljetuspalveluitamme. Kuljetusten osalta tallennamme tietoja kuten lähtö- ja määränpääosoitteet, matkan ajankohta, maksutapa, matkanjohtajan yhteystiedot, matkaa koskevia ohjeita kuljettajalle sekä mahdollisesti matkustajan nimi.

Yleissääntönä pidämme, että emme kerää ja käsittele ”arkoja henkilökohtaisia tietoja”. Mikäli luovutat meille arkoja henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi työnhakuun liittyvissä tilanteissa, käsitellään tietoja ainoastaan siinä yhteydessä, missä olet tietoa meille luovuttanut.

Tärkeä huomio on, että asiakkaiden arkaluontoisena pitämiä tietoja ei tallenneta kuljetustilausten tietojen yhteyteen, mikäli asiakas näin haluaa, ja näiltä osin eivät ole tietojärjestelmien kautta saatavissa missään muodossa.

Kuljetusten hallintajärjestelmän henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Kuljetusten ajovälitysjärjestelmien (Viafore , BusForE, Transpanel) kuljettajaa koskevia tietoja
Milloin ajonvälityspäätteen käyttäjä kirjautui sisään, mihin autoon ja millä päätelaitteella; milloin kirjautui ulos; mitkä ajot ajoi ja milloin, ja kaikki ajon tapahtumat ja reitit; milloin oli vapaana, milloin varattuna, milloin poissa, milloin uloskirjautuneena ja missä; milloin veloitti asiakasta; kuljettajanumero; laitteen IMEI; taukoajat; missä liikkui (GPS/Mobiili/WiFi- paikannus, Sensior); käytetyn operaattorin tiedot (nimi, tunniste); laitteen puhelinnumero; SIM-kortin tiedot (sarjanumero, operaattori). Osa tiedoista kerätään vain, kun kuljettaja on kirjautuneena vuoroon; osaa tiedoista kerätään koko ajan, kun laite on käynnissä.
Android laitteessa Googlen Play verkkopalvelun kautta asennettava ohjelmisto kerää tietoa päälaitteen versiosta, laitetiedoista, kamerasta, mikrofonista, paikkatiedosta ja muista vastaavista sovelluksen toimivuuden takaavista aiheista, joihin käyttäjältä pyydetään erikseen vahvistus ohjelmisto asennettaessa.

Rekisteriin saadaan tiedot:

  • Rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena
  • Tilaajan toiminnan tuloksena
  • Asiakkaan itsensä syöttämänä Korsisaari-yhtiöiden eri verkkopalveluissa

Tietoja tallentuu yrityksemme tietojärjestelmään eri tilanteissa, riippuen missä roolissa asiointi tapahtuu tai tietojärjestelmän osia käytetään. Tässä kuvataan yleisimmät käyttötilanteet.

Asiakkaana | toimit kuljetuspalveluiden tilaajana, matkustajana tai näiden palveluiden maksajana. Palvelutapahtumasta riippuen tämä voi olla yksi henkilö tai useita henkilöitä palvelun eri vaiheissa. Asiakaspalvelumme käsittelee asiakkailta tulevat yhteydenotot, koskivat ne sitten tarjouspyyntöjä, tilauksia, maksutapahtumia tai muita tilauksiin liittyviä asioita. Tallennamme asiakkaiden matkoja, reittejä, aikatauluja, yhteystietoja, maksutapaa sekä erilaisia kuljettajalle välitettäviä ajoihin liittyviä ohjeita.

Työnhakijana | riippuen haettavasta työtehtävästä, luovutat työhakemuksesi mukana antamasi tiedot käsiteltäväksemme.

Yhteistyökumppanina tai palveluntuottajana | käytössäsi saattaa toimeksiannosta riippuen olla samoja välineitä, joita käyttäisit tehtävien hoitoon työsuhteessa. Näiden osalta edellytämme, että käytät tietoja samojen sääntöjen mukaisesti, joita edellytämme omalta henkilökunnaltamme.

Automaattisesti keräämme tiedot |Kuljetuspalveluiden tuottamiseen liittyvät ajovälitysjärjestelmät käsittelevät ja tallentavat ajotapahtumien tietoja automaattisesti. Nämä sisältävät paikkatietoa, tapahtuma-aikoja, käytettyjä laitteita ja maksutapoja, ajoneuvon nopeutta ja sijaintia sekä ajoneuvon keräämiä tietoja.

Paikkatieto | Kuljetustilauksiin liittyen käsittelemme matkojen lähtö- ja kohdeosoitteita. Ajoneuvot ovat varustettuja paikannuslaittein, joten matkan aikana järjestelmässä näkyy sijainti. Tilausten yhteyteen tallennetaan kuljettajalle toimitettavia lisäohjeita.

Verkkopalvelut ja evästeet | Verkkopalvelumme käyttää evästeitä. Verkkopalveluista kerätään tilastollisia kävijätietoja, joissa verkkopalvelun käyttäjiä ei yksilöidä yksityishenkilöinä. Verkkopalveluiden analytiikka kerää tietoja sivustojen kävijöistä sekä käyttämäsi selaimen palveluun antamat kävijätiedot.

Puhelinvaihde | Palvelunumeroihin soittaessasi tilastoituu puhelinvaihteen järjestelmään tieto soittajan puhelinnumerosta, soiton ajankohta ja puhelun pituus.

Sähköposti | Käytössämme on yksi sähköpostijärjestelmä, jonka kautta käsittelemme kaikki -@korsisaari.fi osoitteeseen osoitetut sähköpostiviestit. Viestien käsittely tapahtuu, sen henkilön toimesta kenelle olet viestisi osoittanut. Jos viestisi ei ole osoitettu kenellekään henkilökohtaisesti, ns. ryhmälle osoitetuissa viesteissä viesti käsitellään keskitetysti ryhmän sisällä.

Loki ja tunnistetiedot Eri tietojärjestelmiä käytettäessä nämä järjestelmät keräävät automaattisesti tietoa tietosisältöön tehdyistä muutoksista. Näihin lokimerkintöihin tallentuu tietoa, kuka käsitteli ja milloin.

Tiedot muista lähteistä:

Maksutapahtumat | Käyttämämme korttimaksujen käsittelyjärjestelmät tarkistavat maksuliikenteen operaattoreiden järjestelmistä maksuvälineiden voimassaolon ja katerajan ostotapahtuman summalle. Maksukorttitietojen tarkistuksista ei tallenneta tietoja meidän rekistereihin.

Rekrytointi | Työnhakuun liittyen meillä on velvoitteita tarkistaa kolmansien osapuolten rekistereistä lakiin perustuvia taustatietoja.

Tietojen käyttö

Tietoja voidaan käyttää Korsisaari-yhtiöiden toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterintietoja voidaan käyttää Korsisaari-yhtiöiden omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Korsisaari-yhtiöiden asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Korsisaari-yhtiöillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa julkaiseminen ilmoittamalla siitä Korsisaari-yhtiöiden asiakaspalveluun.

Maskutapahtumien tiedot | Henkilöluottotietoja ei ole rekisteröity. Korttimaksujen maksutapahtumin tiedot käsitellään erillisen maksuvälinejärjestelmän avulla, kuten pankkien järjestelmien kautta. Palveluiden toimittamisessa käytämme laajasti erilaisia maksutapoja ja maksujen välityspalveluita, kuten käteismaksu, laskutus, pankki- ja luottokorttimaksut tai erilaiset maksusitoumukset. Korttimaksujen käsittelyssä Korsisaari-yhtiöiden tietojärjestelmiin ei tallenneta maksu- tai luottokorttinumeroita, vaan näiden osalta tiedot käsitellään erillisissä korttimaksujen käsittelyyn tarkoitetuissa, suojatuissa järjestelmissä.

Tietojen julkaisu ja siirtäminen | Käsittelemme kerättyjä tietoja ensisijaisesti itse, mutta meillä on myös kumppaneita, jotka auttavat meitä palveluiden toteutuksessa. Tämä tarkoittaa, että meidän on vaihdettava tietoja kumppaneidemme kanssa. Pidämme huolen siitä, että jaamme vain tarvittavia henkilötietoja. Edellytämme, että näissä toimeksiannoissa tietopalveluiden toimittajat sitoutuvat käyttämään Korsisaari-yhtiöiden tietosuojakäytäntöä.
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Korsisaari-yhtiöiden käytössä, paitsi Korisaari-yhtiöiden käyttäessä ulkoista palveluntuottajaa lisäarvonpalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Korsisaari-yhtiöiden ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Korisaari-yhtiöiden tai yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Korsisaari-yhtiöiden sisäisen verkon käyttöoikeuksia sekä käyttöoikeuksia toiminnanohjausjärjestelmiin. Rekisteri sijaitsee Korsisaari-yhtiöiden salasanalla suojatulla palvelimella.

Tietojen hajautettu käsittely Tietojärjestelmät, joilla tietoa käsitellään, koostuvat useista erillisistä toisiinsa liitetyistä osista ja näillä eri osilla voi olla eri palveluiden tuottajia, joiden ylläpitämissä tietojärjestelmissä tietoja säilytetään. Tietoja tallennetaan ja käsitellään kolmansien osapuolien tuottamissa verkkopalveluissa, mutta näiltä osin tietosisältöä käsittelevät ainoastaan meidän oma henkilöstö ja ainoastaan teknisenä tukena kolmannen osapuolen tietojärjestelmien ylläpidosta vastaavat henkilöt. Tiedon käsittelyyn näissä muiden ylläpitämissä alustoissa noudatetaan samoja tietosuojakäytäntöjä ja henkilötietoja käsitellään luottamuksellisina.
Tämän päivän tietojärjestelmät koostuvat useista teknisistä osista, jotka yhdessä muodostavat tietojen käsittelyyn tarkoitetun järjestelmän. Mikäli henkilöt, joilla on käyttöoikeus kyseiseen henkilörekisteriin siirtävät tai käyttävät itse reksiterin sisältämiä tietoja, noudatetaan näiden tietojen käsittelyssä tietoja käsittelevän henkilön toimesta tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja menetelmiä tietojen suojaamiseksi ja käsittelemiseksi luottamuksellisesti. Mikäli tiedon osia on henkilörekisterin käyttäjän toimesta siirretty eri tietojärjestelmän osiin tietojen käsittelemiseksi, tulee reksiterinpitäjän huolehtia, että tiedot pysyvät suojattuina, tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja tiedot tulee järjestelmän osista poistaa, kun tietoja ei ole näissä osissa tarkoituksenmukaista edelleen säilyttää. Korsisaari-yhtiöt on sitoutunut noudattamaan näitä periaatteita.

Alihankinta | Palveluiden tuottamisessa liikennevälineiden kuljettajille välitetään palvelun suorittamisessa tarvittavaa tietoa, sisältäen tilaukseen liittyviä henkilötietoja.

Myynti ja markkinointi | Palvelutapahtumista syntyvät tiedot ovat markkinointimme käytettävissä niiltä osin kuin asiakasrekisterissä on asiakassuhteeseen liittyviä yhteystietoja.

Tietojen muu ilmoittaminen | Mikäli yrityksen toimintoja tai yhtiörakennetta muutetaan, joko yrityshankintojen tai vastaavan yritysjärjestelyn tilanteissa, saatetaan vaihtaa tai käsitellä tietoja yritysjärjestelyn osapuolten kesken sisältäen henkilötietoja. Näissä poikkeuksellisissa tilanteissa tietosuojassa kuvattuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti osapuolten kesken. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvissa tilanteissa viranomaisten pyytäessä tietoja.

Kansainväliset siirrot | Erikseen ei ole tarkoitus tietoja tallentaa tai luovuttaa muille ulkomailla toimiville tahoille itse tietosisällön käsittelyä varten. Kuitenkin nykyisin internet verkkopalveluille on ominaista, että tietoja välittyy verkkojen välityksellä myös ulkomaisten verkkopalveluiden ylläpitäjien järjestelmien välityksellä, tietoja voi teknisestä näkökulmasta myös tallentua näihin järjestelmiin. Näiden teknisten järjestelmien tavoite on ainoastaan välittää tietoa niihin yrityksen käyttämiin toimintoihin, joita edellä on kuvattu. Käytännön esimerkkejä, joissa tietoa tallentuu mahdollisesti ulkomailla oleviin verkkopalveluihin, ovat sähköposti tai tietojärjestelmän käyttämän tallennustilan pilvipalvelu.

Tietosi ja oikeutesi

Omien tietojen tarkastaminen | Sinulla on oikeus tarkastaa itsestäsi tai huollettavana olevia lapsiasi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeuden nojalla saa nähdä tiedot tai saat niistä pyynnöstäsi jäljennökset.

Esitä henkilötietolain mukaisesti yksilöity tietopyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti tai sitä vastaavalla tavalla allekirjoitetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tietopyyntö käsitellään viipymättä ja saat vastauksen kolmen kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä. Tietopyyntö voi koskea itseäsi koskevien tietojen tarkistamista tai pyyntöä korjata rekisterissä olevia tietoja.

Tietopyyntöä ei voi esittää asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä. Edunvalvoja voi pyytää tietoja, jos tarkastusoikeuden käyttäminen sisältyy hänelle annettuun määräykseen. Rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen, joten valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Tarkastuspyynnössä yksilöidään mitä tietoja pyydetään esitettäväksi. Tietopyyntö on maksuton, jos kahden tarkastuspyynnön välinen aika on yli vuoden. Annetuista jäljennöksistä ei peritä maksua.

Vanhentuneen tiedon poistuminen reksiteristä | Rekisterin tiedoille määritellään tallettamisaika ja säilytysajat, jonka päätyttyä tiedot rekisteristä poistetaan, kun tiedot eivät enää ole tarpeen tietojen käyttötarkoituksen kannalta. Asiakasta koskevia tietoja saa käsitellä niin kauan kuin asiakassuhde kestää. Asiakassuhteen päätyttyä asiakastiedot tulee hävittää, ellei niiden säilyttämiseen ole laista johtuvaa velvoitetta. Henkilötietojen osalta tiedot muutetaan anonyymiin muotoon, eli henkilötiedot poistuvat rekisteristä.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Työsuhteeseen liittyvät sähköpostiosoitteet | ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvät tunnukset poistetaan työsuhteen päättyessä, tämä toteuttaa osaltaan sen, että ainoastaan palveluksessa olevilla henkilöillä on pääsy rekistereiden sisältämiin tietoihin.

Lupa lasten ja alaikäisten tietojen tallentamiseen | Lapsen tai nuoren huoltajalta tarvitaan etukäteen lupa ennen lapsen tietojen tallentamista henkilötietoja sisältävään järjestelmään. Tämän tyyppinen tietojen tallentaminen saattaa tulla kyseeseen, mikäli kuljetustilausten hallinnassa matkustajana on lapsi, jonka tietoa halutaan kuljetustilauksen yhteyteen tallentaa. Lapset eivät itsenäisesti voi järjestelmän kautta tehdä tilauksia.

Tietopyyntöä koskevia lomakkeita ja malleja on saatavissa Tietosuojavaltuutetun Toimistolta.

Ota yhteyttä

Mikäli haluat lisätietoja, kuljetustilauksia koskevissa asioissa voit kääntyä asiakaspalvelumme puoleen. Yrityksen sisäisiä järjestelmiä koskevissa tiedoissa (koskien lähinnä yrityksen henkilöstöä ja kumppaneita) voit olla suoraan yhteydessä esimieheesi tai yhteyshenkilöihin, joiden kautta normaalisti asioit. Yleisissä tiedusteluissa voit ottaa yhteyttä verkkosivustomme palautelomakkeen kautta.

Päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä, sitä täydentäviä rekisteriselosteita sekä toimintaohjeita tarpeen mukaan, sekä järjestelmien muuttuessa ja kehittyessä vastaamaan aina kulloistakin voimassa olevaa toimintatapaa ja lainsäädäntöä.

Tietosuojakäytäntö Korsisaari-yhtiöt, viimeisin päivitys: 28.6.2017

Korsisaari-yhtiöt
Alhonniituntie 1
01900 Nurmijärvi