Vastuullisuus

Korsisaari-yhtiöiden toiminta perustuu vastuullisuuteen. Haluamme rakentaa ja kehittää kuljetusyritystoimintaa, ja siksi olemme kiinnittäneet vastuullisuuteen erityistä huomiota. Korsisaari-yhtiöt rakentuvat sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden sekä ympäristövastuun ympärille. Korsisaari-yhtiöissä on käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, sertifioitu ISO 9001 -laatujärjestelmä sekä sertifioitu ISO 45001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Sertifikaatit ovat osoitus siitä, että haluamme toteuttaa toimintaamme mahdollisimman ympäristöystävällisesti, laadukkaasti ja turvallisesti. Sertifikaatit ovat myönnetty ulkopuolisen, hyväksytyn sertifioijan toimesta. Sertifioitujen johtamisjärjestelmien avulla pyrimme parantamaan konsernimme taloudellisen vastuullisuuden toteutumista.

Korsisaari-yhtiöiden laatupolitiikka

Laatupolitiikkamme määrittää Korsisaari-yhtiöiden laatutyölle yhteisen perustan. Laatupolitiikan jalkauttaminen osaksi jokapäiväistä työtämme edellyttää sitoutumista kaikilta organisaation tasoilta – sekä johdolta että henkilöstöltä.

Meille asiakas tarpeineen ja odotuksineen on lähtökohta kaikelle toiminnalle. Menestyksemme edellytys on tuntea asiakkaan tarpeet ja täyttää ne parhaamme mukaan. Kysymme asiakkailta säännöllisesti heidän toiveitaan ja odotuksiaan ja mittaamme asiakastyytyväisyyttä sekä kehitämme toimintaamme näiden perusteella.

Laatu ja innovatiivisuus ovat ylpeydenaiheitamme. Parannamme joka päivä toimintaamme. Olemme oppiva organisaatio ja jaamme myös mielellämme osaamistamme. Hyödynnämme tehokkaasti uusinta teknologiaa ja järjestelmiä sekä ihmisten osaamista. Seuraamme alamme palveluiden, teknologian ja järjestelmien kehitystä ja omaksumme tehokkaasti parhaita käytäntöjä.

Ylläpidämme ja kehitämme toimintajärjestelmäämme. Edistämme laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusohjeiden noudattamista, vastuun ottamista sekä sitoutumista laatuun, ympäristö- ja turvallisuustavoitteisiin sekä jatkuvan parantamiseen.

Korsisaari-yhtiöiden EHS-politiikka

EHS-lyhenne tulee sanoista environment, health ja safety. Ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuspolitiikkamme (TTT) määrittää koko Korsisaari-yhtiöt kattavana sitoumuksena sen, miten toimimme ympäristön, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta vastuullisesti ja kestävästi ja miten edistämme ympäristön ja työyhteisön hyvinvointia.

Korsisaari-yhtiöiden ympäristöpolitiikka ja vastuullisuus

Korsisaari-yhtiöiden johto on sitoutunut ympäristönsuojelun sekä työterveys ja -turvallisuustason jatkuvaan parantamiseen sekä tunnistettujen sitovien velvoitteiden täyttämiseen. Ympäristö- ja TTT-toiminnot tukevat Korsisaaren strategisia tavoitteita ja myönteistä yrityskuvaa.

Olemme tunnistaneet merkittävimmät ympäristövaikutuksemme, jotka aiheutuvat energian käytöstä ja päästöistä ilmakehään. Pyrimme hallitsemaan ympäristövaikutuksiamme kokonaisvaltaisen energiatehokkuuden ylläpitämisellä niin liikenteessä kuin muussa toiminnassamme sekä päästöjen vähentämisellä. Tavoitteenamme on jatkuvasti vähentää ympäristövaikutuksiamme ja edistää kestävää kehitystä kehittämällä prosessejamme vähemmän luonnonvaroja kuluttavaksi ja vähäpäästöisemmiksi. Tämä sisältää toimenpiteitä, kuten energian ja veden säästämistä, jätteiden kierrättämistä, päästöjen hallintaa sekä ympäristöystävällisten materiaalien ja teknologioiden käyttöä. Sitoudumme noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja -säädöksiä sekä sopimuksia. Vastuuntuntoinen ja avoin ympäristöasioiden hoitaminen kuuluu osana jokapäiväiseen toimintaamme ja noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä sekä määräyksiä. Siten pyrimme minimoimaan toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta taloudellisesti järkevällä tavalla. Haluamme olla osaltamme mukana kestävämmän tulevaisuuden luomisessa.

Korsisaari-yhtiöiden työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Tavoitteenamme on olla turvallisin maantiehenkilöliikenteen työpaikka Suomessa. Haluamme parantaa työturvallisuuskulttuuria niin, että jokaisen työntekijämme työkyky säilyy, työura jatkuu mahdollisimman pitkään ja eläkkeellä päästään terveenä. Haluamme myös, että merkittävien työtapaturmien määrä on nolla, ja kaikki pääsevät työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Edistämällä turvallisuuskulttuuria ja lisäämällä koko organisaation tietoisuutta työterveys- ja työturvallisuusasioista pääsemme varmemmin tavoitteisiimme.

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Sitoudumme toimimaan turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävällä tavalla yhteistyössä henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa. Jokaisella Korsisaari-yhtiöissä on oikeus ja velvollisuus työn turvalliseen tekemiseen ja hyvinvointiin osana työyhteisöämme.

TTT-toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jota toteutamme yhdessä henkilökuntamme ja asiaan liittyvien sidosryhmiemme kanssa. Ennakoivalla toiminnalla pyrimme tunnistamaan vaaroja ja minimoimaan riskien syntymistä ja haittavaikutuksia. Ympäristöturvallisuus sekä työterveys ja -turvallisuus edellyttävät jatkuvaa riskien ja vaarojen tunnistamista, turvallisuutta edistävien toimenpiteiden suunnittelua, parempien työmenetelmien ja -välineiden kehittämistä sekä toiminnan valvontaa ja seurantaa.

Ympäristö- ja työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja parantamisen työvälineitä meillä ovat muun muassa

Olemme määrittäneet, miten turvallisuuteen liittyvät havainnot, läheltä-piti-tilanteet ja onnettomuudet meillä käsitellään, tutkitaan ja raportoidaan. Havaintojen tekeminen ja raportointi on jokaisen tehtävä organisaatiossa. Kaikki turvallisuushavainnot analysoidaan ja tarvittavat korjaus- ja parannustoimet suunnitellaan, toteutetaan ja varmistetaan. Ympäristö- ja TTT-toimintaa suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat esimiehet ja johtoryhmä yhteistyössä henkilöstön ja HR-toimintojen kanssa. Toiminnan jalkauttamista sekä sen arviointia ja kehittämistä tehdään johdon, esimiesten, HR-funktion ja työsuojeluelinten yhteistyönä.

Tämä EHS-politiikka on olennainen osa yrityksemme toimintaa ja kaikki työntekijämme ovat vastuussa sen noudattamisesta. Sitoutumisemme ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen auttaa meitä rakentamaan kestävää ja vastuullista liiketoimintaa.

Sosiaalinen vastuullisuus

Sosiaalinen vastuullisuuden ulottuvuus on Korsisaari-yhtiöissä ensisijaisen tärkeä. Sosiaalisella vastuullisuudella viitataan konsernimme, ihmisten ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen, joka perustuu ihmisoikeuksiin. Sosiaalisen vastuullisuuden piiriin kuuluvat sidosryhmät ovat oma henkilöstömme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Pyrimme palvelemaan kaikkia sidosryhmiämme mahdollisimman vastuullisella, yhdenvertaisella, turvallisella ja laadukkaalla tavalla. Kiinnitämme huomiota niin sisäisen kuin ulkoisen viestinnän onnistumiseen. Ympäristöpolitiikkamme on yhteydessä sosiaaliseen vastuuseemme, sillä pyrimme toiminnallamme ympäristönäkökulmasta katsottuna jättämään yhteiskuntaan mahdollisimman pienen jäljen.